Pneumokocker i siffror

Det finns mycket fakta och statistik om pneumokocker och pneumokocksjukdom. Nedan presenteras några:

  • Infektionssjukdomar är enligt WHO den näst vanligaste dödsorsaken (25%) efter hjärtkärlsjukdomar (31 %) i världen. Bland de akuta luftvägsinfektionerna är lunginflammation den dödligaste. och den vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokockbakterier.
  • Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela världen. Över en och en halv miljon människor avlider årligen till följd av allvarliga pneumokockinfektioner, där framför allt äldre är en stor grupp. Varje år dör också fler barn under fem år av lunginflammation än av någon annan sjukdom.
  • Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Allvarligast är invasiv pneumokocksjukdom, där bakteriell lunginflammation som kräver sjukhusvård står för 80 procent av fallen.
  • Infektion med pneumokocker uppskattas ligga bakom närmare hälften av alla slutenvårdstillfällen hos vuxna.
  • Cirka hälften av alla lunginflammationer orsakas av pneumokockbakterier. Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation. 20 till 40 procent av dessa kräver sjukhusvård, vilket är förknippat med mycket höga kostnader för samhället. Med samhällsförvärvad avses smitta som inte är klart relaterad till sjukhusvård.
  • Dödligheten i lunginflammation bland äldre ligger mellan 10 och 15 procent.
  • Pneumokockinfektioner blir vanligare med ökad ålder. Redan från 50 års ålder ökar risken att drabbas.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupper och personer över 65 år vaccinerar sig mot pneumokockinfektioner.
  • Sedan konjugerat pneumokockvaccin infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 2009 har antalet fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under två år mer än halverats i Sverige.
  • I takt med att befolkningen i Sverige, men också i resten av Europa, blir allt äldre väntas antalet invasiva pneumokockinfektioner öka. År 2010 fanns det cirka 3,5 miljoner personer över 50 år i Sverige, och denna siffra väntas stiga till ca 3.9 miljoner år 2020, det vill säga en ökning med drygt 400 000 personer.