Pneumokocker sprider sig lätt

Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg.

Särskilt vanligt är det att barn bär på pneumokocker och smittspridningen är störst i miljöer där många människor vistas på en begränsad yta, t ex daghem eller förskola, och under vintermånaderna. Därifrån sprider sig sedan smittan till föräldrar och anhöriga. och vidare ut i samhället.

Pneumokocker förekommer även i näsa och svalg hos friska personer, både barn och vuxna, utan att orsaka sjukdom – så kallat bärarskap. Detta betyder att personer som inte själva är sjuka kan smitta andra som riskerar att insjukna. Pneumokocker kan närmast betraktas som ”normalflora” i näsa och svalg hos små barn. Dessa blir dessutom vanligen bärare av pneumokocker under längre tid (en till flera månader) jämfört med äldre barn och vuxna (en till ett par veckor).