Hjälper vaccinering mot resistenta bakterier?

Pneumokockvaccinering kan på sikt innebära att antibiotikaanvändningen minskar. Vaccinering leder till att individen är skyddad mot de varianter av bakterien som är resistenta. Studier från USA, som tidigt införde vaccinering av barn, visar att invasiv pneumokocksjukdom orsakad av resistenta stammar som vaccinet skyddar mot har minskat väsentligt.


 

Hur behandlas pneumokockinfektioner?

Idag är svenska läkare mycket restriktiva med att förskriva antibiotika vid okomplicerade luftvägsinfektioner. Det beror på att en alltför generös förskrivning av antibiotika kan leda till att bakterier utvecklar försvarsmekanismer och blir okänsliga för till exempel penicillin. Infektioner med dessa okänsliga (resistenta) bakterier kan sprida sig i samhället och ge upphov till mycket svårbehandlade infektioner. Det har man sett exempel på i många länder i världen. För att förhindra en liknande utveckling i Sverige, där det vanliga penicillinet fortfarande är verksamt mot nästan alla pneumokocker, antibiotikabehandlar man bara när det är nödvändigt. Barn med lindriga besvär, till exempel färgad snuva, får sällan antibiotika om de mår bra för övrigt.


 

Hur sprids smittan?

När du drabbas av en virusinfektion i luftvägarna kan risken öka för att också få en pneumokockinfektlon. Det beror på att virus skadar slemhinnorna i luftvägarna så att man blir mer mottaglig för bland annat pneumokockbakterier som kan orsaka lunginflammation. Man skulle kunna säga att en virusinfektion kan bädda för en efterföljande pneumokockinfektion.

Hos barn som är bärare av pneumokocker finns ofta bakterien i näsa och svalg under flera månader utan att de själva är sjuka. Eftersom små barn har nära kontakt med både varandra och vuxna finns det stor risk att de sprider bakterierna till omgivningen. Spridningen underlättas av att virusinfektioner (förkylningar) är väldigt vanliga hos små barn. När barnen hostar och nyser sprids både virus och de pneumokocker som barnen är bärare av.


 

Kan man bära på pneumokocker även om man är vaccinerad?

Ja vid vissa men inte alla typer av vacciner. Konjugerat pneumokockvaccin kan även skydda mot bärarskap, vilket inte det äldre vaccinet av polysackaridtyp gör. Ett så kallat bärarskap innebär att en person kan bära på bakterien utan att själv vara sjuk men smitta andra som riskerar att insjukna.


 

Vad skiljer konjugatvaccin från polysackaridvaccinet?

Pneumokockinfektioner kan delas in i två typer: Icke-invasiva och invasiva infektioner. Till de icke-invasiva infektionerna räknas luftvägsinfektioner, öroninflammationer och bihåleinflammation men även lunginflammation som drabbar lungvävnaden och lungans slemhinna.De invasiva pneumokockinfektionerna är ofta betydligt allvarligare och innebär att pneumokockbakterierna spridit sig in i blodbanan eller till andra, annars sterila, kroppsvätskor. Hit räknas bakteremisk lunginflammation, som är den vanligaste invasiva pneumokockinfektionen, men även hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Invasiva pneumokockinfektioner är en vanlig orsak till både sjuklighet och dödlighet hos personer över 50 år.

Sedan mer än 40 år tillbaka har en typ av pneumokockvaccin, så kallat polysackaridvaccin, funnits tillgängligt mot invasiva pneumokockinfektioner hos vuxna. Polysackaridvaccin som endast är uppbyggt av bitar från pneumokockbakteriens kapsel saknar förmåga att ge tillräckligt bra skydd hos barn under två år. Det beror på att immunförsvaret hos så små barn inte är tillräckligt utvecklat. Därför rekommenderas inte denna typ av vaccin till barn under två års ålder.

I konjugatvaccin är pneumokockbakteriens kapselbitar kopplade till ett protein som aktiverar immunförsvaret på flera olika sätt. Minnesceller bildas vilket resulterar i längre immunitet än med polysockaridvaccin. Till skillnad från ett rent polysackaridvaccin kan det konjugerade vaccinet också påverka bärarskapet av pneumokocker.  Är du vaccinerad med den konjugerade vaccinet minskar risken att du ska föra smittan vidare till omgivningen.


 

Vem bör vaccinera sig?

Både barn och vuxna kan drabbas av pneumokocksjukdom och kan vaccinera sig för att få skydd mot pneumokockorsakade sjukdomar som lunginflammation, öroninflammation, bihåleinflammation, meningit och sepsis.

Förutom små barn rekommenderar FoHM vaccination till de som löper ökad/mycket ökad risk att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom. För mer information fråga din läkare/vaccinatör eller gå in på Folkhälsomyndighetens webbsida

 

Hitta din närmaste vaccinatör


 

Vilka sjukdomar orsakas av pneumokocker?

Näst efter virus är pneumokocker den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner – både bland barn och vuxna. Särskilt vanlig är pneumokocker hos små barn. Även om de flesta barn är besvärsfria kan man ofta hitta pneumokocker i prov från näsa och svalg. Undersökningar visar att upp emot 50% av barnen på förskolor bär på bakterien utan att ha några besvär.

Pneumokocker är en av de vanligaste orsakerna till lunginflammation i alla åldrar. De är också en vanlig orsak till öroninflammation hos barn. Infektionen kan även sprida sig till blodet och ge upphov till blodförgiftning och hjärnhinneinflammation som har hög dödlighet.


 

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är en bakterie inom släktet streptokocker. Pneumokocker förekommer normalt i näsa och svalg hos barn och ibland hos vuxna, men de kan också ge upphov till olika infektioner. Mindre allvarliga sjukdomar, där pneumokocker är den vanligaste orsaken, är öroninflammation och bihåleinflammation.

Pneumokocker är även den vanligaste orsaken till svåra, i värsta fall livshotande, infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Pneumokocker passar ofta på att föröka sig strax efter en virusinfektion, till exempel i anslutning till influensa eller en vanlig förkylning.


 

Vem står bakom lunginflammation.se

Pfizer Sverige AB ansvarar för informationen som publiceras på lunginflammation.se. Innehållet på hemsidan lunginflammation.se har granskats av medicinsk personal och har hämtats från källor som står angivna nedan. Vi på Pfizer vill med detta öka kunskapen om vad pneumokockorsakad lunginflammation är för något och vad du själv kan göra för att skydda dig mot att bli sjuk.

Referenser:

Folkhälsomyndigheten. ”Vaccin mot pneumokockinfektion”, 2022
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/

1177. “Vaccination mot pneumokocker”, 2022
https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-pneumokocker4/

Institut för hälsa och välfärd. ”Vanliga frågor om pneumokockvaccinationer”, 2021
https://thl.fi.sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-pneumokocker/vanliga-fragor-om-pneumokockvaccinationer

1177. “Lunginflammation”, avläst 2022
https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/lunginflammation/

Folkhälsomyndigheten. “Vaccin mot pneumokockinfektion.”, avläst 2022
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/

Vårdgivarguiden. “Pneumokocker – Vaccinering av riskgrupper (barn från 2 års ålder och vuxna)”. 2022.
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/pneumokocker-vaccinering-av-riskgrupper/

Center for Disease Control and Prevention, “Pneumococcal Disease”, 2022
https://www.cdc.gov/pneumococcal/index.html

1177, “Lunginflammation”, 2021 https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/lunginflammation/

1177, “Kan man träna fast man är lite sjuk?”, 2021
https://www.1177.se/Stockholm/fragor–svar/nationellt/liv–halsa/kan-man-trana-fast-man-ar-lite-sjuk/

1177, “Frågor och svar om antibiotika”, 2021
https://www.1177.se/Stockholm/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/om-lakemedel/fragor-och-svar-om-antibiotika/


 

PP-PNR-SWE-0171_juni2023