Riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar pneumokockvaccination till riskgrupper. För några grupper rekommenderas vaccination till alla, medan det för andra krävs en individuell bedömning. Till riskgrupper räknas bland annat personer som är 65 år och äldre, har kronisk lungsjukdom som astma och KOL, har diabetes mellitus, har kronisk hjärtsjukdom, kroniska leversjukdomar eller kronisk njursvikt, är rökare har alkoholmissbruk, har nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling.

Risken att drabbas av lunginflammation ökar bland annat med:

Lunginflammation hos barn

Små barn drabbas lättare av infektioner orsakade av bakterier och virus eftersom deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Ofta klarar barnen dessa infektioner bra, men det händer att även fullt friska barn blir svårt sjuka. En vanlig orsak till detta är pneumokocker. Förutom att barn blir sjuka av pneumokocker är det vanligt att de är bärare av pneumokockbakterier. Undersökningar har visat att hälften av alla barn på förskolor kan bära på pneumokockbakterier utan att vara sjuka. Hos de barn som är bärare av pneumokocker finns bakterien ofta i näsa och svalg under flera månader. Vid vanliga virusinfektioner (förkylningar), när barnen hostar och nyser sprids både virus och de pneumokocker som barnen är bärare av. Eftersom små barn har nära kontakt med andra barn och vuxna, finns det en stor risk att de sprider bakterier till omgivningen.

Lunginflammation hos äldre

Med åldern ökar risken att drabbas av lunginflammation. Det beror på att immunförsvarets förmåga att hantera nya smittämnen försämras. Risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner, exempelvis lunginflammation, ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. Dessutom ökar risken att drabbas av en svår pneumokockinfektion om man tidigare varit sjuk i en pneumokocksjukdom.

Vaccin minskar risken

Även om pneumokockinfektioner kan behandlas med antibiotika är vaccinering en viktig del för att förebygga sjukdom och dödsfall bland små barn, äldre och riskgrupper. Sedan 1994 rekommenderar Socialstyrelsen att alla riskgrupper ska vaccinera sig mot pneumokocker. Socialstyrelsen föreslår även att personer över 65 år kan överväga vaccination mot pneumokocker. Anledningen är att denna åldersgrupp har en ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner, särskilt gäller det dem som redan tidigare har haft en pneumokockinfektion, till exempel lunginflammation. I dessa fall är risken för att återinsjukna i allvarlig pneumokocksjukdom betydande. De idag gällande föreskrifterna gäller det äldre vaccinet och för närvarande utreds det inom Folkhälsomyndigheten om det nya konjugerade pneumokockvaccinet ska komma att ingå i ett särskilt vaccinationsprogram för äldre. De nya riktlinjerna beräknas vara klara under 2016, men sen september 2015 gäller ett beslut av Tand och Läkemedelsförmånsnämnden, TLV, att det konjugerade pneumokockvaccinet, Prevenar13, ingår i läkemedelsförmånen. Personer med nedsatt immunförsvar som har stor risk att insjukna i svår pneumokocksjukdom och vidare personer över 65 år med vissa kroniska sjukdomar som gör att risken att insjukna i pneumokocksjukdom ökar, är de grupper som omfattas av beslutet.

På närmaste vaccinationsmottagning kan du få veta mer om lunginflammation och vaccination mot pneumokocker.

Hitta närmaste vaccinatör