Lunginflammation | Hur man får lunginflammation, vanliga orsaker

Orsaker till lunginflammation

Lunginflammation orsakas oftast av bakterier eller virus. Pneumokocker är den allra vanligaste orsaken till lunginflammation i alla åldrar och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen.

Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Men det är inte alla som bär på bakterierna som insjuknar i en lunginflammation orsakad av denna bakterie. Små barn, äldre och riskgrupper drabbas oftare än andra. Det beror bl.a. på att de har ett svagare immunförsvar.

Immunförsvarets förmåga att hantera nya smittämnen försämras med åldern och risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år.
Till riskgrupper hör personer med kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar. Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar pneumokockvaccination till följande riskgrupper:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, t.ex. kroniska neurologiska sjukdomar eller cystisk fibros
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • aspleni/hypospleni
 • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • cochleaimplantat
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi
 • andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga. sjukdom eller behandling, t.ex. lungcancer, behandling med TNF-alfa-hämmare eller cytostatika
 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Personer med alkoholmissbruk
 • Rökare

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Hitta närmaste vaccinatör